ESMALAR VE TECELLİLERİ ESMAÜL HÜSNANIN FAZİLETİ FAYDALARI NELERDİR:

 

ALLAH

İsm-i azamdan zat ismidir.Bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefs-i emmarenin ıslahı, kötü sıfatların

yanması bu adla mümkün olur. Tarikatta bütün derece ve makamlar bu esmanın bereketiyle elde edilir.

Bu mübarek ad bütün esma-yı hüsnayı içinde toplamaktadır. Bütün adlar bu addan türemiş ve bu

ada sıfat olmuştur.Ebcetsel sayı değeri:66/4356

RAHİM

Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir. Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette

 kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar. Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve

merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar.

Esmanın ebcetsel sayı değeri:258/66564

SELAM

Yaratılanları günahlarından arındırıp selamete ulaştıran demektir. Bu isim Rical-ı Gayp erenleri grubunda

görevli olan üçyüz altmışların zikridir. Bu ad, Yasin süresinin "Selamun kavlen min Rabbin Rahim" ayetiyle

çalışılırsa ortaya esrarlı tasarruflar meydana çıkar. Çok hayırlı neticeler alınır. Bu ayet (131,313,432,817)

sayılarının herhangi biriyle okunduğunda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu da esmayı yapanın inancı

ölçüsünde olur. Selam adı kurtarıcı bir rahmettir. Koruyucu bir zırhtır. Çok azametli bir isimdir.

Selam esmasının ebcetsel sayı değeri:131/17161

AZİZ

İzzet ve şerefte hiçbir şeyde benzeri olmayan hep kadir ve galip olan demektir. Toplum içinde

itibarlarını kaybedenler, evde, işyerinde onurlarını yitirmiş olanlar, korku içinde yollarını şaşırıp kalanlar

bu adı anmaya devam ederlerse bütün bunlardan kurtulurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:94/8836

MÜTEKEBBİR

Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi

düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse,

dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Esmanın

ebcetsel sayı değeri:662/438244

MUSAVVİR

Her mahluku ezeli hikmetinin gereği suretlerle yaratan Allah demektir. Bu isme devam eden

sanatkarlar ve araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlar alırlar. Düşmanlığı dostluğa döndürmek için bu esma

oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:336/112896

KAHHAR

Büyüklüğüyle dilediğini kahreden bitiren Allah demektir. Bu isim adeta büyülü gibidir. Bu esmaya çalışanlar

dehşetli bir heybetle donanırlar; kime öfkeyle baksalar, bakılanlar zelil ve perişan olurlar. Uzak ve yakın

açık ve gizli olarak kim bu esmayı çalışana düşmanlık etmeye yeltense o saatte şiddetli bir sille yer.

Esmanın ebcetsel sayı değeri:306/93636

FETTAH

Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara

her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir. Bu esmayı maddi manevi tıkanıp çaresiz

kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır.Adın

ebcetsel sayı değeri:489/239121

HAFİD

En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren Allah demektir. Bu adın düşmanları perişan etmeye,

onların hilelerine karşı korunmaya karşı büyk bir etkisi vardır. Bu esmaya devam edenlerin düşmanları

zelil ve perişan edilirler.Esmanın ebcetsel sayı değeri:1481/2.193.361

RAFİU

Dereceleri yükselten Allah demektir. Bu adı ananlar maddi manevi olarak yükseltilirler. Bu ad

kolaylıkların ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Esmaya devam edenler fukaralıktan kurtulup halk içinde

aziz olurlar. Bu isme devam edenler manevi yolculuklarında terakki ederler. Akranları arasında hatırı

sayılır bir mertebeye getirilirler. Bu esmaya devam edenler zalimlerin şerlerine karşı korunurlar. Esmanın

ebcetsel sayı değeri:351/12320

RAHMAN

Eşsiz bir merhamete sahip olan, merhamet tecellisinden her zerreyi sevinçlere gark eden demektir.

Bu adı çokça okuyanlar eşsiz bir merhamete sahip olurlar. Heybetlerinden herkes çekinir.Ebcetsel sayı değeri:298/88804

MELİK

Her şeyin kuşatanı sahibi idare edeni anlamına gelir. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle yönetici, öğrenci olanlara

 bu ad oldukça yararlıdır. Bu adın tecellisine gark olanlar, her şeyi idare etme hassası kazanırlar. Herkese

heybetli ve vakarlı gözükürler. Her türlü kazadan felaketten emin olurlar. Anlama ve kavrama güçleri günden güne artar. Ebcetsel sayı değeri:90/8100

KUDDÜS

Bütün kirleri pasları temizleyen demektir. Cinlerin, şeytanın, nefs-i emmarenin vesvesesinden kurtulmak

 için bu esma oldukça etkilidir. Bu esmanın büyüleyici bir özelliği vardır. Kuddüs esmasının tecellisine mazhar

olanlar mağaradan çıkan Ashab-ı Kehf gençleri gibi ilgi odağı olurlar. Her gören kendilerine büyülenir, adeta aşık olur. Ebcetsel sayı değeri:170/28900

MÜ'MİN

Azabından inananları mahlukatı koruyan örten demektir. Kendini kötü söz söylemekekten alı koyamayanlara,

 inanç bozukluğu içinde kıvranıp vesveseye düşenlere bu adın büyük yararı vardır. Nefse ve mala zarar

gelmesinden korkuluduğunda bu ad anılmalıdır. Devamlı okuyanlar düşmanlara karşı korunurlar.

Ayrıca dilleri yalandan muhafaza edilir. İsteseler de kötülük yapmaya yönelemezler. Her türlü hastaya

şifa niyetiyle okunduğunda yarar sağlar. Ebcetsel sayı değeri:130/16900

MÜHEYMİN

Yoktan var ettiği mahlukatı gözetip koruyan demektir. Kalbin nurlanması için bu ad çok yararlıdır.

Bu ad düşmanların sataşmasından, her türlü bela ve musibetin berterafında yarar sağlar. İlahi sırlar bu

adın içinde gizlidir. Bu adı selim bir kalple okumaya devam edenlere olacak hadiseler rüya aleminde gösterilir. Yedi gün boyunca yatsı sonrasında samimi bir kalple beş bin defa bu adı ananlar neyi merak ediyorlarsa

rüyalarında görebilirler. Yunus Aleyhisselamın balığın karnında bu esmayı zikrederek sahil-i selamete

ulaştığı rivayet edilir. Ebcetsel sayı değeri:145/21025

CEBBAR

İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı

Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet

oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi

düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436

HALIK

Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma

araştırma geliştirme işiyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya

 devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük

yararları vardır.Ebcetsel sayı değeri:731/534361

BARİ'U

Her şeyi çok değişik biçimde yaratan Allah demektir. Bilim insanlarına ve sanatkarlara yararlı olan

bir addır. Özellikle tıp doktoru olanların bu esmayı çalışmalarında çok büyük sırlar var. Esmanın

ebcetsel sayı değeri:213/45369

GAFFAR

Günahları gizleyip örterek bağışlayan affeden Allah demektir. Girdiği günahların neticesi olarak sıkıntıya

felakete uğrayanlar bu adı anarlarsa kısa sürede çok büyük yarar sağlarlar. Sık sık sinirlenip parlayanlar

bu esmaya devam derlerse bundan kurtulurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1281/1.640.961

EHHAP

Ayrım yapmaksızın her yaratılana karşılıksız ihsanlarda bulunup onları rızklandıran,sevindiren Allah

demektir. Bu esma özellikle geçim sıkıntısı çekenlere yarar sağlar. Katı kalpli merhametsiz insanları

yumuşak huylu yapmakta da bu esma oldukça etkilidir.Ebcetsel sayı değeri:14/196

EL HAKEM

Hakla hüküm eden,hakkı yerine getiren demektir.

CENABI HAKK tan bir dileği olan kimse,yada devamlı senelerce uzatılan haklı bir davasını sonuçlandırmak

isteyen kimse3 gün riyazatle oruç tutarak sabaha karşı (4624) kere ya HAKEM isimi şerifini zikreder ve

sonunda secdeye giderek hacetini hz. ALLAH(c.c.) tan isterse,cenabı mevla o kulunun isteğini kabul

buyurur ve haklı olan davasını kazandırır.ebced değeri:68

EL ADLL

Sınırsız sonsuz adalet sahibi dmektir.

hakimler bu isimi hergün (104) kere okumaya devam ederlerse cenabı hakk onlara en doğru hükmü

ilham eder. davacılar hakikati saklayamaz,yalancı şahit ya kekeler yada hiç konuşamaz. esma adedi:104

EL LATİF

Lütuf ,kerem,inayeti hudutsuz olan,en ince işlerin bütün inceliklerini bilen,nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve

en ince şeyleri yapan,bilinen ve bilinmeyen,görünen ve görünmeyen,yollardan ve yerlerden kullarına

türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahşeden zat demektir

 

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM
Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir. bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı

hakk çok büyük muhabbet verir.kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.cenabı hakk bu kulunun

her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyurur.bütün işlerini kolaylaştırır.adedi 1100 ..MALİKÜL-MÜLK

ZÜL-CELALİ-VEL -İKRAM isimi 25 harftir,güneş şerefinde yani koç burcuna girince 19 gün sonra25

 haneli vefki,bazı çocuklar doğarken üzerinde sarılı olan ve tulum,duvak,nikap denilen ince deriyi

parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp etrafınada sürei hadid-i ilave ederek üzerine 21

kerede hadid süresini ve 25 defa damülk süresini okuyup boynunda taşıyan kimseye kurşun isabet etmez,

etsede teshir etmez.nikab denilen bu ince deri önceden hazırlanmış olmalısı ve çizgilerininde çizilmiş

bulundurulması gerekir.ancak yazma ve okuma işleminin güneşin şerefine tesadüf ettirilmesi şarttır.

EŞ-ŞEKÜR
Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan ve mükafatlandıran,şükre

layık olan zat demektir.esma ededi 526

 

ES SEMİ

Gizli ve aşikare herşeyi hakkıyla işiten dmektir.bu esmayı vird edinen kimsenin Cenabı Hakk makul

olan bütün dualarına cevab verir,kabul buyurur.ebced adedi 180 Hergün riyazatle beraber adedini

misli ile artıtrmak sureti ile yani 1.gün(180) ikinci gün(360) 3.gün(540) olmak üzere kırk(40) gün ya

SEMİ isim şerifini zikreden kimse40 gün zarfında alemi ervahın seslerini ve zikirlerini işitmeye başlar,ve

birçok gizli şeyi vaktinden önce ve herkesten evvel işitip öğrenir.
 

MUİZZ

İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren Allah demektir. Yoksul olan ve gücsüz

 çaresiz düşen kimseler için bu ad kurtuluş vasıtasıdır. Bu durumda olanlar bu adı anarlarsa

güçsüzlükleri güce döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleriyle herkesin sevgi ve

saygısını kazanırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:117/13689

 

ALİM

İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere

yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu

esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir

kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave

olarak "Ya Allemel Guyup" kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar.

Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine

doğru kayabilir.Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500

BASIT

Bağış ve ihsanının bolluğundan her ihtiyaç sahibinin önünü açan Allah demektir. Bu esma tıkanan kapıları

açmak için oldukça etkilidir. Özellikle maddi manevi tıkalı kapıların önünü açmak için oldukça önemli bir

esmadır. Ruhsal yönden sıkılan, deprasyon geçiren, bunalıma düşen sebepli sebepsiz yere sürekli içi

daralan insanlara bu esma çok yararlıdır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:72/ 5184.

 

REZZAK

Bütün mahlukatın maddi manevi rızklarını veren Allah demektir. Bu ad tabiat işlerinden sorumlu

olan Mikail Aleyhisselamın ve avenesinin zikridir. Maddi ve manevi rızk için,bereket için bu esma ism-i

azam sırrı taşır. Bu isma devam edenler ummadıkları yerden rızka kavuşurlar. Sevgi rızkı elde ederler.

Kalp huzuru bulurlar. Ebcetsel sayı değeri:308/94864

KABIZ

Daraltarak sıkan, yoksun bırakan Allah demektir. Bu esmanın tecellisi sıkıntıların çok geniş dairelerinde

kendini gösterir. Evrende sıkılma sıkıntı adına ne varsa bu esmanın tecellisiyle açığa çıkar. Bu e

sma Azrail Aleyhisselam ve avanesinin zikridir. Esmaya devam edenlere dokunalar felakete uğratılırlar.

Hakkında dedi kodu edenlerin dilini bağlamada etkili bir esmadır. sayı değeri:903/815409

EL MÜZİLL

Hor ve zelil eden ,süründüren,izzet ve şerefi alan,demektir.bu zikri vird edinen düşmanlarını hor ve zelil eder.

onlara karşı daima üstün olur.ebced adedi 770