SIRLI DUALAR NEDİR

Sırlı Dualar Kitab’ül İbriz’den Sırlı Dualar:

En etkili sırlı dualar tılsımlı ve sırlı dualar sırlı dualar ve zikirler kitabı kaderi değiştiren sırlı dualar sırlı dualar kitap sırlı dualar ve faziletleri mucizenin mucizesi dualar

Abdülaziz Debbağ Hazretlerinin Hızır aleyhisselâmdan terk etmeyeceğine dair söz verdiğinde aldığı vird.

Her gün 7000 defa okurdu.

“Allahümme Ya Rabbi! Bicâhi Seyyidinâ Muhammed bin Abdillâh sallallâhü aleyhi ve sellem icma’ beynî ve beyne seyyidinâ Muhammed bin Abdillâhi fi’d-dünyâ kablel-âhireti.”

Abdülaziz Debbağ Hazretleri buyurdu ki;

Cenâb-ı Hak kalbimi açınca, inâyetiyle fetihde bulunun­ca, Hızır aleyhisselâmın öğrettiği duaya devam ettim. Birinci gün bana ağır geldi; henüz tamamlamamıştım ki gece oldu. Son­ra gitgide hafifledi, içimde bir pişkinlik hissetmeye başladım, o kadar ki zeval vaktine kadar tamamlama imkânına eriştim. Her geçen gün bu duâ biraz daha hafiflemeye ve içimde bir rahatlık doğurmaya başladı; derken kuşluk vaktine kadar bi­tirmeye muvaffak oldum. Günler geçtikçe hafiflik de artıyor­du, o kadar ki bu kez güneş doğuncaya kadar tamamlamış olu­yordum. (c:1, sh: 36-37)


(Not: Bu dua ile Abdülaziz Debbağ Hazretleri manevi fetihlere kavuştuğunu beyan ediyor.)

Abdülaziz Debbağ Hazretleri buyurdu ki;

Tilmisan’ın saygıdeğer zevatından birkaç kişi bize geldi­ler. Beytullah’a hacceden zatlardan bazısı onlara demişler ki: Bir ara Şeyh İbrahim Düsûkî Hazretlerinin kabrini ziyaret et­tik. Tam bu sırada Şeyh İbrahim Hazretleri bize şu duayı öğ­retti:

Bismillâhil hâlikil ekberi ve hüve hirzün mâniün mimmâ ehâfü minhü ve ahzeru..

Lâ kudrete limahlûkin mea kudretil halikı;
yulcimuhû bilücami kudretihî ahmâ hamîsen etmâ tamîsen ve kânellahü kaviyyen aziyzâ..
Hâ-Mîm, Ayn-Sîn-Kaf hi­mayetünâ..
Kâf-Hâ-Ya-Ayn-Sad kifâyetünâ.
Feseyekfiykehümullahü ve hüvessemiy’ul alîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm..

Türkçe anlamı:

“Çok büyük yaradanın adıyla.. Allah koruyucu (şer ve fe­nalıktan) men’edicidir; korktuğum ve sakındığım şeylerden ko­rur ve (onları benden) men’eder. Yaradanın kudreti yanında yaratılmışların hiçbir güç ve kudretleri yoktur. O, kudretinin gemiyle (her şey’i) gemler.

Ahma hamîsen, etma tamîsen.. Al­lah çok güçlü ve yegâne kudret sahibidir.

Hâ-Mîm, Ayn-Sîn-Kaf bizim himâyemizdir..

Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sad kifayemizdir.

On­lara karşı Allah sana yetecektir. O işitir ve bilir. Kötülük ve günahlardan kaçınmaya hiçbir gücümüz, iyilik ve ibâdet et­meye hiçbir kuvvetimiz yoktur, ancak ve ancak Allah ile bu güç ve kuvvetimiz vardır..”

Seyyid İbrahim Düsûkî Hazretleri şöyle buyurdu: “Bu duâ ile duada bulun, hiçbir şeyden korkma!.”

Tilmisanlı dostum Hacı Seyyid Abdurrahman b. İbrahim devamla dedi ki: “Kardeşim Muhammed bin İbrahim duada geçen iki kelimenin mânâsını anlayamadığı için duayı okumak­tan vazgeçti. O iki kelime Ahmâ Hamîsen, Etmâ Tamîsen‘dir. (Ben ısrar edince de) dedi ki:

“Bu iki kelimenin mânâsını bilmiyorum. Belki de bunlarda hoşlanmayacağım bazı husus­lar olabilir.” Sonra bunların mânâsını benden sordu. Ben de Şeyhim Abdülâziz Debbağ Hazretlerinden sordum. Buyurdu ki:

— Bunların mânâsı açıktır, ama bugün yeryüzünde bun­ları kullanan kimse yoktur. Nereden öğrendin bunları?

Diye sordu, ben de meseleyi olduğu gibi naklettim. Bu­nun üzerine buyurdu ki:

— Evet, Seyyid İbrahim Düsûkî Hazretleri sâlihlerin ulu­larından, büyük fethe mazhar olan bahtiyarlardandır. Ancak o ve dengi zatlar bu iki kelimeyle konuşurlar. Bunlar Süryanice iki kelimedir:

Ahmâ’nın mânâsı yâ Mâlik (ey mülkün sahibi) demektir. İçinde kapalı olarak da şu mana mevcuttur:

Ey mülkün sahibi, ey çok büyük olan, her türlü tazime lâyık bulunan, ey hep diri olan, ey kendi varlığıyla kâim olup hiçbir şeye muhtaç bulunmayan!

Hamîsen‘in mânâsı, ilâhî memlekete işarettir. Bu şu ölçü ve mertebede bir mânâ taşımaktadır:

Ey sırların sahibi!.

Ey nurların sahibi!.

Ey gece ve gün­düzün sahibi!.

Ey bulut ve yağmurun sahibi!.

Ey güneş ve ay’ın sahibi!.

Ey verme ve men’etme gücünün sahibi!.

Ey aşağı indirme ve yükseltme kudretinin sahibi!.

Ey her dirinin sahi­bi!.

Ey her şeyin sahibi!.

İşte bu isimde hayret dolu bir sır vardır ki kalem onu yazmaya takat getiremez, kelimeler onu ebediyen anlatıp teb­liğ edemez.

Etmâ kelimesine gelince, bu, Cenâb-ı Hakk’ı aza­met, kibriyâ, kahır, galebe, izzet ve infirad ile vasfeden kim­se mesabesindedir. Bu kelimeyle sanki şöyle söylüyor:

Ey her şeyi bilen!.

Ey her şeye gücü yeten!.
Ey her şeyi kendi tedbiriyle evirip çeviren!.
Ey her şeyi iradesiyle murad eden!.
Ey her şeyi kahreden!.
Ey kendisine acizlik gelmeyen!.
Ey tasarrufunda hiçbir noksanlık tevehhümü bulunmayan!.

Tamîsen kelimesi ise, tasarruf edilen eşyaya işarettir. Ay­rıca mümkinata da işarettir ki Allah dilediğini mümkinatta ya­par, dilediği şekilde hükmeder. O çok münezzehtir, O’ndan başka hakiki hiçbir ilâh yoktur.. Bu isimde de hayret verici bir sır vardır ki kalem onu yazıp anlatmaya ebediyen güç ge­tiremez.

Allah daha iyisini bilir.. ,

Yine Şeyhimden işittim, şöyle buyurdu:

— Şüphesiz ki Süryanice dil, ruhların dilidir. Divan eh­linden olan veliler de bu dil ile birbiriyle konuşurlar. Çünkü bu dilin özelliği şudur: Az kelimeyle çok mana anlatmak.. Baş­ka dillerde bu mümkün değildir.

Bunun üzerine sordum:

— Efendim, dedim, bu hususta Arapça, Süryaniceye ula­şamaz mı?

Cevap verdi:

— Hayır, Kur’ân-ı Azîz’den başka hiçbir dil ona bu özel­likte ulaşamaz. Ancak Süryanice’de olan manalar Arapça ke­limelerle toplanıp bir araya getirilince daha tatlı ve güzel olu­yor. Allah daha iyisini bilir..

Yine Şeyhimden işittim, buyurdu ki:

— Diğer bütün diller Süryanice’ye nisbetle çok kelimey­le ifâde edilir. Çünkü ondan başka olan diller kelimelerden meydana gelir, hece harflerinden değil. Süryanice ise hece harflerinden meydana gelir. Bu bakımdan her hece ayrı bir mana ifâde eder. Bir hece ikinci bir heceyle birleştiğinde da­ha geniş mana ifâde eder, başlıca söz meydana gelir. Böylece Süryanice’de hangi harf hangi mânâya konulmuştur, bilinir­se, o zaman Süryanice dilini anlamak kolaylaşır.

Bu dilde büyük bir ilim vardır ki Cenâb-ı Hakk onu, in­sanlara rahmet olsun diye gizlemiş, perde ardında tutmuştur. Tâ ki kendi zatlarında bulunan karanlıkla birlikte bunun hik­metini bilmesinler ve helâke gitmesinler.. Cenâb-ı Hak’tan se­lâmet dileriz. Allah daha iyisini bilir..

Şeyh Mehmet Pehlivanlidan Sırlı Dualar

Depreme Karşı Korunmak İçin Dua


Allah kullarına bakıyor: Kulum beni hatırlıyor mu? Kulum ne yapıyor? Ne haldedir? Bana sığınıyor mu? Benden yardım istiyor mu? Deprem bir ilahi gazap neticesidir. Bir lütuf tecellisi değil, kahır tecellisidir. Onun için ilk yapılacak şey tövbe istiğfardır.
Oturulamayacak evleri sağlam eve nakletmek veya evi tamir etmek zahiri bir tedbirdir. Bir memleketten ba ş ka memlekete kaç ı p gitmek ise do ğ ru olmaz. Çünkü Kur'an- ı Kerim'de (Bakara suresi) anlatılır: Bir beldenin ahalisi ölüm tehlikesi var diye oradan kaçmışlar fakat ölüm hepsini yolda yakalamış .
Kapıdan girince besmele çekin, Ayet-el Kürsi okuyun. "Ey gökleri üzerimize düşmeden tutan Allah' ım, Ey ayağımızın altındaki toprağı kaydırmayan Allah' ım, sana teslimiz, biz ne yapalım? Tövbe ettik, ya Rabbi, sen bağışla" deyin ve birbirinize "Namaz kıl dın mı ?" diye sorun. Evde secdesiz kimse olmasın. Bir de, evde kaç ki şi varsa, her biri için imkâna göre , beş, bir lira bile olsa sadaka verin.
Çocuklar masumdur. Onun için çocuklarla beraber oturup:

100 kere "Yâ Latîf"
100 tane Bismillahirrahmanirrahim
100 tane salavat getirin.
Bu tertip şimdilik yetişir. Herkes kendi hizmet ve vazifesine devam etsin.
Gece temiz olarak yatmaya dikkat edin, sizi himaye edecek melâike-i kiram müvekkel olur. Kapıların üzerine "Bismillahirrahmanirrahim, Yâ Mâlikel mülk: Biz Müslümanız" yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp,"Bu hanede müslüman var" derler.İçinde müslüman olan haneler ve "mülk senindir Ya Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz" diye ikrar eden kimseler mahfuzdur,onlara bir
şey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, Rahmet onların üzerine iner.

Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccadeyi serip kıb leye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın."Yâ Latîf" çekin, olursa 100 defadan 300 defaya kadar "Yâ Vedûd" çekin. Çünkü "Allah" denen yerler yıkılmaz.
Evin içerisinde Allah'ın gazabını mucib olacak resim, heykel, yazı, sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah' ın sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz alt ına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı , kollarınızı , bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin.
Evin dört bir kö ş esine 7' şer Ayet-el Kürsi okuyun ve yatarken de 21 besmele çekin.
Bunlar ı n hepsi tedbirdir, Allah' ın gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur.
Ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanlarıda gözetir.

HATMi HACEGAN (Haftalık
-3 Kelime-i Şehâdet... Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammedur Rasulullah.
-25 Estagfirullah

Estagfirullâhillezi lâ ilâhe illâ huvel Hayyel kayyum ve etubu ileyh innehu huvettevvâburrahiym. Yâ musebbibel esbab, Yâ mufettihal ebvâb, Yâ mukallibel kulubi vel ebsâr ve yâ deliylel mutehayyiriyn, Yâ gıyâsel mustegıysiyn, Yâ Hayyu Yâ Kayyum, Ya Zelcelali vel ikrâm, ve ufevvidu emriy ilallâh innallâhe basiyrun bil i'bad.

- Râbıtatuşşerife...
- 7 Fatihatuşşerife...
- 10 Salavatı Şerife... Allahumme salli 'Alâ Muhammedin ve 'Alâ âli Muhammedin ve sellim…
- 7 Elemneşrahleke-i şerife…
- 11 İhlâs-ı şerif...
- 7 Fâtiha...
- 10 Salavat...
- E'uzu billahimineşşeytânirraciym, Bismillahirrahmani­rahiym, Rabbikad âteyteni minel mulki ve allemteni min te'viylil ehâdiys. Fâtırassemâvâti vel ard, ente veliyyi fid­dunya vel âhira, teveffeni muslimen ve elhikni bissalihiyn. Amennâ billahissadakallahul azim.
- Subhâne rabbike rabbil 'izzeti 'ammâ yasifun ve selamun 'alel murselin velhamdulillâhi rabbil 'âlemin.
- İlâ şerefinnebiyyi ( SA V) ve âlihi ve sahbihi ve ilâ ervâhil enbiyâi vel murselin ve hudemâi şerâfi ihim veilel eimmetil erbaa ve ilâ meşâyihina fittariykatil aliyye hâseten ilâ ehlil hâcegan, el-Fâtiha...
-Fa'lem ennehu Lailahe illallah, La ilahe illallah, …100 Ad.
La ilahe illallah Muhammed Rasulullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah
La ilahe illallah Muhammed Habibullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah
La ilahe illallah Muhammed Nebiullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah
-Hasbunallah ve nimel vekil, la havle vela kuvvete illa billahul aliyyil aziym.
-İla şerefinnebiyyi ( S.A.V) ve alihi ve sahbihi ve ila ervahi sairi sadatinel- Fatiha...
-Allah, Allah, Allah... 100 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil...
-Hu, Hu, Hu, ….. 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil...
-Hak, Hak, Hak, … 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil...
-Hay, Hay, Hay, … 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil...
Allah Hu, Allah Hak, Allah Hu, Allah Hak, … 12 Ad.
Allah Hu, Allah Hay, Allah Hu, Allah Hay, … 12 Ad.
Ya Hayyu Ya Kayyum 12 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil...
Ya Hu Ya Hu Ya Daim, Ya Hu Ya Hu Ya Daim, Allah Ya Hu Ya Daim
Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah
Ya Halim, …3 Ad.
Ya Hafiz, …3 Ad.
Ya Latif, …3 Ad.
Ya Ğaffar, …3 Ad.
Ya Settar, …3 Ad.
Ya Fettah, …3 Ad.
Ya Mucib, …3 Ad.
Ya Mu'in, …3 Ad.
Ya Muğıs, …3 Ad.
Ya Vedud, …3 Ad.
Ya Rahman, …3 Ad.
Ya Hannan, Ya Mennan …3 Ad.
Ya Deyyan, Ya Subhan …3 Ad.
Ya Subhan, Ya Sultan …3 Ad.
Ya Sultan,… 3 Ad.

Ya Eman, …3 Ad.
Ya Allah, Ya Allah…3 Ad.
-Hasbunallah ve nimel vekil...
-Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, … 12 Ad.
-Allah Ya Celil, Allah Ya Celil, … 12 Ad.
-Allah Zül Celal, Allah Zül Celal, … 12 Ad.
-Hasbun Allah Rabbun Allah, Hasbun Allah Rabbun Allah, … 12 Ad.
-Hasbunallah ve nimel vekil...
-Alahumme salli ala Muhammedin ve ala… 10 Ad.
-Sa1li Ya Rabbi ve sellim ala cemii'l enbiyai vel murselin ve ali kullin ecmain vel hamdulillahi rabbil alemin.
- Ala eşrefil alemine seyyidina Muhammedinissalavat
- Ala efdalil alemine seyyidina Muhammedinissalavat
- Ala ekmelil alemine seyyidina Muhammedinissalavat…
-el-Fatiha....
-ila Hazretinnebiyyi (SAV) ve alihi ve sahbihi ve ila ervahi sairil enbiyai vel murselin ve hudemai şeraii'him ve ila ervahi meşayihina fittariykatin Nakşibendiyyetil aliyye, hasseten ila imamittariyka ve ğavsil Halika Hace Şahı Bahaeddiyni Nakşibendi Muhammed Uveysil Buhari ve ila Mevlana Sultanul Evliya Şeyh Abdullah el-Faizi Dağıstani ve üstazi üstazina AbdulHalik el-Gucduvani
el-Fatiha...
-Subhane rabbiyel aliyyil a'lel Vehhab... (Dua)
-Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesefun ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin
- el-Fatiha...

"Hasbunallahu ve niğmel vekil Vela havle vela Kuvvete
vela Kudretevela Heybete vela Azamete illa billahil aliyyil aziym"
“ Yatsı Namazından sonra 100 ad. Okunur “


"Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Aziym
Ve bihamdihi Estağfirullah"
“ Sabah Namazından önce 100 Ad. Okunur.Rızık bolluğu için”"La İlahe İllahül Melikül Hakkun Mubiyn
Muhammedun Resulullahi Sağdukul Vağdil Emiyn"
”Sabah namazının Farzı ile sünneti arasında 100 Ad. Okunur “


"YA MÜFETTİHA'L EBVAB İFTAHLENA HAYRA'L BAB"
Ey kapılar açan ALLAH'ım Bize hayırlı kapılar aç.
“Sabah namazından önce 100 Ad. Okunur “


"Huvel Evvelu Vel Ahirü Vez Zahirü Vel Batın
Ve Huve Bikülli Şey'in Aliym" (hadid 3.)
”Her namazın arkasından 40 Ad. Okunursa Hızır A.S ile görüşülür”


Ela Yağlamu men Halak Ve Huvel Latiyful Habiyr
Mülk. 14.ayet
”Her gün herhangi bir saat de 2012 Ad.okunursa okuyanın kalb gözü açılır.Yerin altındaki Hazineleri görür, Onun bulunduğu yerde Büyü ve sihir varsa çözülür.”


Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym. Ya Hayyu
Ya Kayyum Ya Kadimu Ya Daimu Ya Ferdu Ya Vitru Ya Ehadi
Ya Samedi Ya Zel Celali Vel ikram.
”Her gün Sabahları 100 Ad. Okunur.”


Hergün sabah namazından sonra 2500 Besmelei-şerife okuyanın kalp gözü açılır.

sırlı dualar nedir sırlı duaların gizemi nelerdir sır yüklü dualar sırlı dualar hazinesi